Waterschap Groot Vuylcop

Tot 1863 was het toezicht op het beheer van de polder Vuylcop bij het gerecht of gemeente belegd. Het bestuur bestond uit een schout, burgemeester en twee heemraden. De molenaar van de Rode Molen werd benoemd en er werd toezicht gehouden op de kaden en dijken. Het schouwen gebeurde op basis van een schouwbrief uit 1599.

In 1863 werd het Waterschap Groot-Vuylcop opgericht. Bemoeienis was er nog wel door het Waterschap Houten, dat zich bezig hield met de hoofdwatergangen en een deel van de weinige wegen in het gebied. De rest van de waterhuishouding werd door het Waterschap Groot-Vuylcop georganiseerd.

Gebied

Het waterschap Groot Vuylcop omvatte de polder Vuylcop met uitzondering van het westelijke gedeelte. In het westen lag het Waterschap De Knoest.

De Rode molen

Deze poldermolen is herbouwd in 1749, maar bestond al eerder (bron). Op een kaart uit 1626 is deze al te zien. In het landschap is nog een eilandje zichtbaar, waar de molen heeft gestaan. De Rode molen was nodig omdat door inklinking van de polder Vuylcop het water niet meer naar de Schalkwijkse wetering stroomde.

Rode molen
Kaart uit 1626 waar een molen staat ingetekend op de plek waar de Rode Molen stond.

Stoomgemaal Heemstede

In 1882 werd de bemaling overgenomen door een stoomgemaal Heemstede aan de Hoonkade in Klein-Vuylcop. Dit gemaal was een samenwerking met de waterschappen Klein-Vuylcop, De Knoest en Wulven. Een nieuw waterschap De Gemeene Boezem van de Hoonwetering werd hiervoor opgericht. Dit nieuwe waterschap had vertegenwoordigers van de vier waterschappen in het bestuur. De ingelanden hadden toen met drie waterschappen te maken (Groot Vuylcop, Houten en de Gemeene Boezem van de Hoonwetering).

In september 1882 is de  Rode molen publiekelijk verkocht. Met de stenen van de molen is een huis gebouwd. Dit huis is in 1962 afgebroken en herbouwd.

Het waterschap Groot-Vuylcop bleef functioneren. Zo werd er toezicht gehouden op de weteringen, kades en dijken. Tussen 1937 en 1952 doorsneed de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal het waterschap. Groot-Vuylcop is per 1 januari 1950 gesplitst en opgegaan in een nieuw Waterschap Vuylcop aan de zuidkant van het kanaal en Waterschap De Hoon aan de noordzijde van het kanaal.

Voorzitters Waterschap Groot Vuylcop

  • S. van Raven  (1863 – 1877)
  • H. Uijttewaal  (1877 – 1887)
  • G. Vernooij  (1888 – 1915)
  • C. Sturkenboom  (1915 – 1927)
  • G.J. Vernooij  (1927 – 1935)
  • W.J.H. Sturkenboom Cz  (1935 – 1949)

Deze pagina is gewijzigd op 21 september 2018