Steentijd

Steentijd
Het Houtens landschap in de Steentijd

(9.700 – 2.000 voor Chr)

De Midden en Nieuwe Steentijd beschouwen we als de periode na de laatste ijstijd (Weichselien) tot aan het begin van de Bronstijd. Het is tevens het begin van het Holoceen.

Door het smelten van de ijskap stijgt de zeespiegel op de Atlantische Oceaan en daalt de bodem in Nederland. Engeland ligt in eerste instantie aan Nederland vast, maar geleidelijk aan loopt het gebied van de Noordzee vol met zeewater. De regio van Houten maakte onderdeel uit van het verre binnenland en bestaat uit dekzand. Er is geen vegetatie, maar ook geen bewoning.

Vlechtende riviermassa ten zuiden van Houten

Rond 9000 voor Christus stromen rivieren als Rijn en Maas als een vlechtende riviervlakte ten zuiden van onze regio en veranderen daarbij regelmatig van vorm. Een rivierterras van de Rijn is in de ondergrond langs de Lekdijk terug te vinden. Hier is door de Rijn een pakket van 7 a 8 meter klei afgezet. Naast deze riviervlakte loopt er in het jaar 9000 voor Christus ook een regenrivier vanaf de Utrechtse Heuvelrug naar het westen. Deze stroomt door het huidige Houten en komt ten westen van IJsselstein uit op de vlechtende Rijn-vlakte.

Rivieren vormen zich

Tussen 6000 en 5700 voor Chr. is er een aantal grote overstromingen van de vlechtende riviervlakten. Deze zijn te dateren rond de jaren 6036, 5920, 5878 en 5748 voor Christus. Ook rond 5394 is er een grote overstroming. Het is tussen 6000 en 5700 voor Christus de warmste periode van het Holoceen. De grond bestaat uit rivierklei en -zand, ook wel de ‘Formatie van Echteld’ genoemd door archeologen.

Rond 5500 slijten de rivieren zich verder in. Volgens de Atlas van het Holoceen stroomt de Rijn ten zuiden van Houten naar de zee bij Gouda. Tussen het huidige Tull en ’t Waal en IJsselstein stroomde een paralleltak van de Rijn, die we De Wiersch noemen. Het uiterste noorden van Houten is een dekzandgebied. De zeespiegel is 6 tot 8 meter lager dan tegenwoordig. 

Steentijd

Eerste menselijke activiteit

Langs de rivier De Wiersch trekken jagers en verzamelaars, op zoek naar voedsel. In Nieuwegein zijn op het terrein van Het Klooster sporen gevonden van menselijk handelen. Deze rivier liep ook door het huidige Tull en ’t Waal en het Schalkwijkse Rietveld. Ook in de polder ten westen van de Lange Uitweg zijn in 2003 aanwijzingen gevonden voor bewoning uit de periode 4900–2850 voor Chr. (bron).

Rivieren vormen het landschap

In de gebieden die net buiten het bereik van de zee liggen, stijgt het grondwater tot op maaiveldniveau. Hierdoor ontstaat er vegetatie, moerassen en bomen. Gedacht moet worden aan de Elzenboom. Deze boom is goed tegen natte ondergrond bestand en is tot in de Middeleeuwen veelvuldig aanwezig. Vermoedelijk gebeurde dit ongeveer rond 4350 voor Chr (bron). Door de vegetatie ontstaat er veen. Dit is vooral in de latere ontginningsgebieden het geval.

In de periode erna wordt het landschap van Houten verder gevormd. Rivieren verplaatsen zich regelmatig en overstromingen zorgen voor hogere en lagere gedeelten. De Rijn ten zuiden van Houten verlegt zich rond -4300 voor Christus. Ze volgt een nieuwe route van de Werkhovense stroomrug. Onze regio ligt daarna ten zuiden van de Rijn. Overstromingen komen voor rond 4079 (zeer groot) en rond 2770 voor Christus.

Eerste vaste bewoning

Vanaf 2249 voor Chr. verlegt de Rijn zich door het huidige Houten heen. De eerste vaste bewoners vestigen zich in het huidige Houten. Waarschijnlijk zijn de bewoners afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug (Doorn, Leersum, Amerongen). In Nederland is niet echt sprake van een Kopertijd, waardoor we in de Bronstijd uitkomen.

JaarGebeurtenis
– 6000Diverse overstromingen
-4500Nieuwe route Rijn
-4350Ontstaan vegetatie
-4079Zeer grote overstroming
-4000Bewoning langs De Wiersch
-2270Grote overstroming
-2200Verlegging Rijn door Houten
-2200Eerste bewoningsporen

Deze pagina is gewijzigd op 13 augustus 2022