Westrum

Westrum

Westrum was een klein dorpje uit de middeleeuwen dat ten zuiden van de wijk De Mossen lag. Ter herinnering heeft de gemeente Houten een metalen constructie in het weiland geplaatst. Over Westrum is relatief weinig bekend en zijn veel vermoedens.

Historici vermoeden dat Westrum tussen de 10e en 13e eeuw heeft bestaan. Het dorp wordt in elk geval niet in de 9e eeuwse goederenlijst genoemd, die het bestaan van Haltna, Tuur en Lorek rond 857 bevestigen. Ook zijn er vrijwel geen archeologische opgravingen van Westrum.

Het dorpje bestond waarschijnlijk uit een hofstede (Westerhem) met daaromheen kleine boerderijen. Westerhem wordt in het jaar 1226 genoemd als de Graaf Walter van Goye zijn tienderecht afstaat aan de St. Mariakerk in Utrecht, na een geschil met deze kerk. Het land van Westrum wordt in 1446 nog genoemd (bron).

Locatie Westrum

Waar het precies heeft gelegen is onbekend. Gezien de gedetailleerde hoogtekaart zou het enkele honderden meters ten oosten van de huidige metalen constructie hebben gelegen. De locatie van Westrum is vooral afgeleid uit een kaart uit 1640, waar de namen van verschillende stukken land staan genoemd. De weidegrond van het dorpje liep van Schoneveld in het westen tot net voorbij Wickenburgh in het oosten.

De Westrummerhofstede viel onder het gezag van het gouw Opgooi, dat werd bestuurd vanuit het kasteel in het huidige Goysedorp. Aan de oostkant van het Goysedorp lag tegenhanger Oostrum.

Ten oosten van Westrum is langs de Hoogdijk het graf gevonden van een vrouw uit de 7e eeuw. Er was hier dus al in de vroege middeleeuwen incidentele bewoning, net zoals bij Loerik. In 1227 wordt gesproken over het dorpje Westerhem. Westrum en Westrummer hofstedeland worden in de 15e en 16e eeuw nog een aantal keer genoemd. Het gaat dan meer over een stuk land. Het dorpje zelf is geleidelijk verdwenen.

Romeinse tijd

Ook uit fosfaatmetingen blijkt dat er ook in de Romeinse tijd bewoning is geweest op deze locatie. Deze bewoning stond als lintbebouwing langs een geul die vanaf de Tiendweg naar de fietserstunnel bij de Schalkwijkseweg liep en daar afboog richting de huidige locatie van de stadsverwarming. Bij proefboringen op het terrein vlak naast de Tiendweg is een stenen fundering aangetroffen. Archeologen vermoeden dat hier een Romeins gebouw heeft gestaan. Westrum is waarschijnlijk ontstaan in de nabijheid van dit gebouw.

De vroegste sporen in dit gebied gaan terug tot in de Late Bronstijd (-1100 tot -800). Ook in de IJzertijd was er bewoning. Een teken dat dit hoger gelegen gebied langs een restgeul altijd interessant is geweest voor bewoning.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021