Onderzoek 2010

In 1946-1947 werd in Vechten een strook grond van ruim 4000 m2 afgegraven van een hooggelegen terrein, dat de resten bevat van het castellum Fectio. Het betreft het best gedocumenteerde en tevens laatste onderzoek van deze legerbasis.

De toenmalige archeologen hebben drie pagina’s en een onvolledige overzichtsplattegrond achtergelaten. Maar daarnaast is er veel documentatie en fotomateriaal opgeslagen. In de jaren 2009 tot en met 2012 is de documentatie uitgezocht, waarna een rapport en een beschouwend artikel is samengesteld. Dit wordt gebruikt voor toekomstig onderzoek en voor de publieksontsluiting van dit bijzondere archeologische monument door de Provincie Utrecht.

Het castellum telt zeven bouwfasen die reiken vanaf het begin van onze jaartelling tot in de 3e eeuw na Christus. Uit sommige periodes zijn alleen resten van de verdedigingswerken van de versterkingen aangetroffen, maar uit andere fases ook van de binnenbebouwing. Het vondstmateriaal stamt voor het grootste deel uit de periode tot 69 na Christus.

4100 kilo Romeins materiaal

In de winter en het voorjaar van 2010 hebben studenten van Saxion hogeschool bij Fectio ook onderzoek uitgevoerd. Op een oppervlak van ongeveer 10 hectare hebben zij meer dan 160.000 merendeels Romeinse objecten opgeraapt, met een gezamenlijk gewicht van ruim 4100 kg.

Het betreffen vooral vondsten die tijdens het onderzoek in 1946-1947 al waren gevonden en waren verplaatst. Ten zuiden van het Castellum, dus meer richting de Marsdijk, bleek de ondergrond niet verstoord en hebben de vondsten wel een relatie met de ondergrond. Het gaat om sporen uit de 2e en 3e eeuw. Kennelijk is in die tijd het castellum meer in het zuiden opgebouwd. Tevens is er Laat-Romeins aardewerk gevonden en een bescheiden hoeveelheid vroegmiddeleeuwse scherven uit de tijd dat Willibrord eigenaar werd van Fectio.

Deze pagina is gewijzigd op 19 september 2021