De kerk van Houten (Pleinkerk)

De kerk van Houten

Periode Suidbert (695-714)
De geschiedenis van de kerk van Houten gaat zeker terug tot de 8e eeuw. Aan het eind van de zeven eeuw zwierf in onze regio missionaris Suidbert rond. Hij was een van volgelingen van Willibrordus en daarbij had hij tot taak de regio rond Utrecht te kerstenen. Hij zetelde zich in Dorestad. Haltna was rond die tijd onderdeel van de landstreek Dorestad. Een uithoek van het gebied dat in het zuiden, westen en noorden werd begrensd door moerassen. De weinige bewoners in Halta zijn vanaf 695 tot het Christendom bekeerd. Of de Haltnanezen een kerk hadden of iets als een kruis aan een boom is niet bekend. Maar tijdens de inval van de Friezen in het jaar 714 is dat dan zeker verdwenen.

Willibrorduskerk (725-950)
Nadat de Franken in 719 definitief de macht grijpen, komt het Christendom terug en wordt er een Houtense kerk gebouwd. Vermoedelijk gebeurt dit rond 725/730 maar het kan ook tien jaar later zijn geweest. De kerk wordt gewijd aan Willibrordus en tot de reformatie waren er relikwieën die door Bonifatius zijn geschonken (bron). Dit betekent dat er voor het jaar dat Bonifatius stierf (754), er een kerk in Houten moet zijn geweest. Anders kan Bonifatius niet iets schenken.

Houten is daarmee een van de eerste dorpen in de Kromme Rijnstreek met een kerk. Het zal ongetwijfeld niet meer dan een klein houten gebouw zijn geweest en is enkele tientallen jaren laten gevolgd door de kerk van Werkhoven. De kerk is tijdens de Deense periode tussen 850 en 922 in tact gebleven. In een negende eeuwse goederenlijst waarin de bezittingen van de Utrechtse kerk staan opgesomd die deze bezat vóór het begin van de Noormannenheerschappij, wordt Houten met kerk genoemd. Deze kerk wordt geschonken door Herlulfus.

Tufstenen zaalkerk

Na het vertrek van de Noormannen wordt er rond het jaar 950 een tufstenen zaalkerk gebouwd. Wanneer dat precies is gebeurd is onbekend. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat delen van de zuidmuur bestaan uit tufsteen uit de 10e of 11e eeuw. Hier zijn een Romaanse raamboog en delen van een raamboog waargenomen.

De noordelijke kerkmuur is deels gefundeerd op Romeins materiaal (dakpannen en schalen). De oude kerkhofmuur aan de zuidkant is opgegraven en was eveneens uit de 10e eeuw. Ook deze muur was van tufsteen en gefundeerd op Romeinse dakpannen en aardewerk (bron). Lees ook het oudste metselwerk van Houten.

De kerk was in eerste instantie een dochterkerk van de Dom, maar viel vanaf 26 juni 1050 onder het kapittel van St. Marie (bron). In de 13e eeuw vindt er uitbreiding van de kerk plaats en wordt er een Romaanse toren gebouwd. Fundamenten van deze toren zijn in 1975 bij onderzoek waargenomen. Het koor wordt 5 meter naar achteren verplaatst.

Oude bronnen melden dat in 1302 en 1357 er een contract werd afgesloten tussen het Kapittel en de parochianen in Houten voor het noodzakelijke onderhoud aan het gebouw (bron).

Ergens in de 14e eeuw wordt de kerk een zelfstandige parochie. In de 15e eeuw wordt aan de noordzijde een zijbeuk aangebouwd.

Kerk van Houten vanuit het westen

Huidige kerk

De bouw van de huidige kerktoren startte in 1535. De huidige vorm van de kerk dateert uit 1678. De toren is in de loop der tijd regelmatig van vorm veranderd.

De eerste steen van de huidige toren wordt gelegd op 30 augustus 1535 en 28 jaar later is de toren klaar. Deze is zo’n 47 meter hoog. De fundering van de spits staat op een hoogte van 33,80 meter. De spits is bijna 13 meter. De De toren is gebouwd naar voorbeeld van de Utrechtse Domtoren. De luidklok van de kerktoren werd in 1563 ingezegend. Niet lang na de oplevering trekt de Reformatie door Nederland en wordt de kerk van Houten eigendom van de gereformeerden. In 1616 wordt de kerktoren voorzien van een uurwerk.

De kerk blijft van de beeldenstorm gespaard, maar op 1 augustus 1674 (22 juli 1674 voor de Houtenaren) treft noodweer de Lage Landen en ook de Houtense regio. De torenspits in Houten wordt vernield en valt door het dak van het kerkgebouw. De zijbeuk aan de noordzijde raakt ook beschadigd.

De kerk is een ravage. In 1678 wordt de kerk gerepareerd en krijgt ze haar huidige vorm. De zijbeuk verdwijnt. De klok dateert uit 1697. Op de klok staat de naam van de toenmalige schout Jaspar van Lynden.

De torenklok met de naam Jaspar van Lynden

In de 17e en 18e eeuw wijken de katholieken uit naar schuilkerken in Schalkwijk, Vechten of Jutphaas.

In de Pleinkerk zijn tot op de dag van vandaag nog de banken te zien van de toenmalige adel. Er was een bank voor de adel van Schonauwen, Oud-Wulven en Wulven. Tijdens de renovatie van 1992 is een aantal banken verwijderd, waaronder die waarschijnlijk van Heemstede. In de kerk is een grafmonument van Diederik van Veldhuijzen, heer van Heemstede aangebracht.

De preekstoel stond voorheen aan de oostelijke zijde. Deze is verplaatst naar de westelijke zijde. Alle banken zijn dan ook omgedraaid. In de kerk is een middeleeuwse doopvont aanwezig. De doopvont heeft lange tijd gestaan in de tuin van de pastorie aan de Herenweg en functioneerde als plantenbak. De sokkel van de doopvont is nieuw. De oude sokkel van de doopvont is hergebruikt voor de preekstoel. 

De kerk van Houten in 1729
De kerk in 1729 (Het Utrechts Archief 202576)

Recente tijd

In 1798 worden alle kerktorens in Nederland eigendom van de burgerlijke gemeenten. De ingang van de Pleinkerk wordt verplaatst naar de zijkant.

De wet bepaalde in dat jaar ook dat de kerk behoorde aan de katholieken, omdat zij in Houten in de meerderheid waren. Maar de predikant was dermate standvastig, dat de katholieken van hun recht afzagen. Die trokken vervolgens in een nieuwe kerk aan de Loerikseweg, hetgeen in die jaren een omgebouwde boerderij was. In Houten keerde de rust weer terug. (Volkswoede in Houten).

In de jaren 1811 tot en met 1813 staat er een Chappe telegraaf op de kerktoren van Houten. De lantaarnspits uit 1750 is daarvoor aangepast. In 1865 wordt de spits veranderd van een lantaarnspits in een stompspits. De gemeente Houten is eigenaar en heeft daarvoor sloophout opgekocht.

Kerk van Houten
Kerktoren Houten rond 1893. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer OF-06317

De bevolking van Houten vindt het maar niets en burgemeester Waller regelt dat er in 1893 een nieuwe spits komt. De architect van deze spits was ooit assistent van architect Albert Tepe, die de kerk aan de Loerikseweg ontwierp. Hierdoor krijgt Houten twee kerktorens met dezelfde spits.

Tijdens de slag op de Grebbeberg werden overleden soldaten tijdelijk bewaard in de kerktoren. Op 23 maart 1943 wordt de klok gevorderd door de Duitse bezetter. Door iemand uit Groningen wordt de wagon met de Houtense klok op een zijspoor geplaatst en kan de klok van de ondergang worden gered. In 1945 is de klok teruggehangen.

De kerktoren wordt in de 20e eeuw gebruikt als opslag voor het ophangen en drogen van brandweerslangen. Ook de sirene van de brandweer is hier gemonteerd. Rond 1992 is de kerk gerestaureerd.

Tijdlijn

±695Mogelijk eerste kerk in Houten
±714Vernieling eerste kerk
±725/730Mogelijke (her)bouw kerk
±860Vernieling kerk
863Eerste officiele vermelding
±950Bouw tufstenen zaalkerk
1083Eigendom kapittel St. Marie
±1250Uitbreiding kerkgebouw
1535Bouw huidige kerktoren
1563Klok hangt in toren
1580Eigendom gereformeerden
1616Toren krijgt een uurwerk
1674Noodweer treft toren en kerk
1678Kerk krijgt huidige vorm
1697Huidige klok wordt opgehangen
1750Vervanging torenspits
1796Strijd om eigendom kerk
1798Toren eigendom gemeente
1810Aanleg optische telegraaf op kerktoren
1813Sloop optische telegraaf op kerktoren
1865Vervanging torenspits
1893Weer vervanging torenspits
1940Dode soldaten in kerktoren
1943Klok gevorderd door Duitsers
1945Klok terug in toren
1992Restauratie

Tip: De kerk van Herlulf
Een interessant boek over de geschiedenis van deze kerk is geschreven door L.M.J. de Keijzer en verkrijgbaar bij de Historische Kring Tussen Rijn en Lek.
Bekijk hier

Deze pagina is gewijzigd op 24 oktober 2021